பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க ஜூலிக்கு கொடுக்கப்பட்ட தொகை இவ்வளவா?

mgid start
பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி எவ்வளவு பிரம்மாண்டமோ, அவ்வளவு பிரம்மாண்டம் அதில் பங்கேற்கும் பிரபலங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொகை.
பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள தொகை 70 கோடி, அதில் கமலுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தொகை 20 கோடி
பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி எவ்வளவு பிரம்மாண்டமோ, அவ்வளவு பிரம்மாண்டம் அதில் பங்கேற்கும் பிரபலங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொகை.
பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள தொகை 70 கோடி, அதில் கமலுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தொகை 20 கோடி