50 நாட்களுக்கு சக்தி வாங்கிய சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா??

mgid start
50 நாட்களுக்கு சக்தி வாங்கிய சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?? 

பிக் பாஸ் பங்குபற்றிய சக்திக்கு சம்பளம் ஏவ்வளவு பெற்றிருப்பர் தெரியுமா திரும்பவும் பிக் பாஸ் வருவார் என எதிர்பார்க்க படுகிறது.

What is sakthi Salary in Big Boss??? - Full details Revealed