2048ல் இருந்து டைம் டிராவில் செய்து வந்த மனிதனின் அதிர்ச்சி வாக்குமூலம்!

mgid start
Man arrested after claiming he traveled from 2048 to warn of alien invasion.