சிரியாவில் நடக்கும் சண்டையை மத ரீதியாக பார்க்க வேண்டாம் என்று இவர் கூறும் கருத்தை கேளுங்கள் அனைத்தும் உண்மை...

mgid start
சிரியாவில் நடக்கும் சண்டையை மத ரீதியாக பார்க்க வேண்டாம் என்று இவர் கூறும் கருத்தை கேளுங்கள் அனைத்தும் உண்மை....