ஏர்செல் மொபைல் டவர் இல்லாமல் வேறு நிறுவனம் மாற MNP PORT நம்பர் பெறுவது எப்படி?

mgid start
How to get Aircel MNP Port Code Without Network

ஏர்செல் மொபைல் டவர் இல்லாமல் வேறு நிறுவனம் மாற MNP PORT நம்பர் பெறுவது எப்படி?